Voorwaarden Stichting AtosTour

Algemene Voorwaarden Stichting AtosTour

Als deelnemer of begeleider van de AtosTour ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

   1. Definities

    1. AtosTour
     een door de Stichting AtosTour georganiseerde fietstour van Parijs naar Eindhoven in 2 dagen over een afstand van maximaal 500 km.
     Deelnemers kunnen zijn: Atos-medewerkers, gepensioneerde Atos-medewerkers, hun partners en in beperkte mate externen.
    2. Stichting AtosTour
     Het bestuur van de Stichting AtosTour waarmee de deelnemer of begeleider een overeenkomst is aangegaan.
    3. Deelnemer
     De persoon die zich op de door de Stichting AtosTour voorgeschreven wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de AtosTour, zich akkoord heeft verklaard met deze algemene voorwaarden en een schriftelijke bevestiging van deelname heeft ontvangen.
    4. Begeleider
     De persoon die in opdracht van de Stichting AtosTour vóór, tijdens en/of ná de AtosTour operationele werkzaamheden uitvoert zoals chauffeur, foerier, kassier, motard, arts, medic, mecanicien, lid ontvangst-team, fotograaf, etc.
    5. Team AtosTour
     Het Team AtosTour bestaat uit het bestuur AtosTour aangevuld met begeleiders.
    6. Overeenkomst
     De combinatie van de bevestiging van deelname aan de AtosTour, deze algemene voorwaarden van de AtosTour en de beschrijving van het AtosTour pakket.
    7. AtosTour pakket
     Het pakket van diensten en zaken waar de deelnemer en begeleider vóór, tijdens en na de AtosTour recht op heeft.
   2. Deelname

    1. Een deelnemer of begeleider mag aan de AtosTour deelnemen, indien hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld tijdig heeft voldaan, akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de deelname door het bestuur AtosTour schriftelijk is bevestigd.
    2. Bij annuleren van de inschrijving is restitutie van inschrijfgeld beperkt mogelijk:
     Tot uiterlijk 2 maanden (1 juli ) vóór de vertrekdatum van de AtosTour bedraagt de restitutie 100% van het inschrijfgeld.
     Daarna is géén restitutie meer mogelijk.
    3. Het bestuur kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de AtosTour af te gelasten.
    4.  Door het besluit van het bestuur om de AtosTour af te gelasten, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer of begeleider gemaakte persoonlijke kosten in relatie tot de deelname aan de AtosTour.
    5. Het karakter van de AtosTour is geen wedstrijd maar een prestatietocht voor het goede doel.
    6. Gedurende de gehele AtosTour dienen de deelnemers en begeleiders zich te houden aan de wegenverkeerswet van Nederland, België en Frankrijk.
    7. Deelnemers en begeleiders waken over hun eigen veiligheid en respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
    8. De deelnemers verklaren dat zij voor het volbrengen van de AtosTour voldoende gezond zijn, voldoende conditie hebben en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets en dat zij zich door training en anderszins voldoende hebben voorbereid op de AtosTour.
    9. Deelname aan de AtosTour is op eigen risico.
    10. Tijdens het fietsen is het dragen van een valhelm verplicht.
    11. Gedurende periodes van duisternis en/of slecht zicht, is het voeren van werkende en deugdelijke voor-en achter verlichting verplicht.
     De periodes worden tijdens de AtosTour door het bestuur bepaald.
    12. Deelnemers moeten zonder uitstel de aanwijzingen van de begeleiders opvolgen.
    13. Het bestuur behoudt zich het recht voor om deelnemers met onmiddellijke ingang van verdere deelname aan de AtosTour uit te sluiten wanneer zij na gewaarschuwd te zijn de aanwijzingen van begeleiders niet opvolgen, zich niet houden aan de wettelijke verkeersregels en/of zich niet aan deze algemene voorwaarden houden.
    14. Deelnemers en begeleiders gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, social media en dergelijke voor promotionele doeleinden van de AtosTour, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
    15. De Stichting AtosTour heeft het volledige gebruiksrecht van foto-, film-, en videomateriaal dat in het kader van de AtosTour geproduceerd is.
     Bij publicaties zal zoveel mogelijk de bron en/of auteur vermeld worden.
    16. Elke deelnemer en lid van het Team AtosTour kan gebruik maken van het AtosTour pakket.
     De beschrijving van het AtosTour pakket wordt als onderdeel van de overeenkomst aan elke deelnemer verstrekt.
    17. Deelnemers en begeleiders zijn zich bewust van de ideële doelstelling van de AtosTour, te weten fondsenwerving voor door het comité en ambassadeurs vastgestelde nationale kankerstichtingen.
    18. Indien een deelnemer of begeleider uit een nieuw land meedoet aan de AtosTour, dan zal de deelnemer een nationale kankerstichting selecteren, contact onderhouden met deze stichting, het comité hierover informeren en de benodigde informatie aanleveren bij het comité.
    19. Deelnemers en begeleiders hebben een serieuze inspanningsverplichting ten aanzien van de fondsenwerving voor de kankerstichting in zijn/haar land.
   3. Aansprakelijkheden

    1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Stichting AtosTour is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen die deelnemers of leden van het Team AtosTour mochten lijden als gevolg van deelname aan de AtosTour. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
    2. Deelnemers en leden van het Team AtosTour dienen, als zij dat zelf nodig achten, zich te verzekeren tegen mogelijke schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, tijdens zijn deelname aan de AtosTour.
    3. Leden van het Team AtosTour kunnen voor deze schade nooit aansprakelijk gesteld worden.
    4. Deelnemers en leden van het Team AtosTour nemen volledig voor eigen risico deel aan het verkeer en de Stichting AtosTour is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer of lid van het Team AtosTour betrokken raakt.
    5. De deelnemer of lid van het Team AtosTour is zelf volledig aansprakelijk voor schade die hij toebrengt aan zichzelf of aan een derde.
    6. Het Team AtosTour is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers of leden van het AtosTeam.
    7. De deelnemer of lid van het Team AtosTour vrijwaart de Stichting AtosTour voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer of lid van het Team AtosTour toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de AtosTour. De deelnemer of lid van het Team AtosTour dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade door middel van een WA verzekering.
    8. De Stichting AtosTour is niet verantwoordelijk voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer de AtosTour door overmacht moet worden afgelast.
    9. De Stichting AtosTour is niet verantwoordelijk voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer een deelnemer tijdens de AtosTour wordt uitgesloten van deelname.
    10. Het Team AtosTour is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade geleden door derden, schade veroorzaakt door deelnemers of door leden van het Team AtosTour.

 

  Terug